آثار نقاشی فرشید خیرآبادی

نمایشگاه آثار نقاشی دیجیتال فرشید خیرآبادی

فرشید خیرآبادی نقاشی دیجیتالی را به عنوان گونه ای از هنر مدرن و دیجیتالی می داند و معتقد به کارکرد های دیجیتالی و فسلفی مدرن این نوع هنر است.

روش وی در پیاده سازی ذهنی نقاشی دیجیتالی چیزی بین کلاژ، فوتو مونتاژ، گرافیک دیجیتالی و نقاشی مدرن است. در واقع وقتی به نقاشی های او می نگریم گویا به همه این تکنیک ها در یک اثر واحد نگاه می کنیم. پایه نقاشی های او عکس است. که با استفاده از روش «تصادفی» دست به تولید اثری جدید از دل عکس می زند و دیگر آن عکس وجود ندارد. انگار که آن عکس تنها باعث ایده پردازی شده نه چیزی بیشتر. در گالری های آنلاین آثار نقاشی های او به نمایش گذاشته شده است.

 

نقاشی دیجیتالی لندسکیپ

نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی مفهومی از فرشید خیرآبادی
نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی کانسپت از فرشید خیرآبادی
نقاشی ابسترکت از فرشید خیرآبادی
نقاشی مفهومی-سورئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی سورئالیستی-مفهومی از فرشید خیرآبادی
نقاشی رئالیستی-مفهومی از فرشید خیرآبادی
نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی آبستره از فرشید خیرآبادی
نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی مفهومی از فرشید خیرآبادی نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی کانسپت از فرشید خیرآبادی نقاشی ابسترکت از فرشید خیرآبادی نقاشی مفهومی-سورئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی سورئالیستی-مفهومی از فرشید خیرآبادی نقاشی رئالیستی-مفهومی از فرشید خیرآبادی نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی آبستره از فرشید خیرآبادی

 

نقاشی دیجیتالی پرتره

نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی مفهومی از فرشید خیرآبادی
نقاشی رئالیستی-مفهومی از فرشید خیرآبادی
نقاشی آبستره از فرشید خیرآبادی
نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی ابسترکت-مفهومی از فرشید خیرآبادی
نقاشی ابسترکت-سورئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی ابسترکت از فرشید خیرآبادی
نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی
نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی مفهومی از فرشید خیرآبادی نقاشی رئالیستی-مفهومی از فرشید خیرآبادی نقاشی آبستره از فرشید خیرآبادی نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی ابسترکت-مفهومی از فرشید خیرآبادی نقاشی ابسترکت-سورئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی ابسترکت از فرشید خیرآبادی نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی رئالیستی از فرشید خیرآبادی نقاشی سورئالیستی از فرشید خیرآبادی