آثار گرافیک فرشید خیرآبادی

مجموعه آثار گرافیکی فرشید خیرآبادی

آثار گرافیکی او نزدیک به نقاشی های دیجیتالش است با این تفاوت که در گرافیک، او بیشتر به کارکرد رسانه ای گرافیک پرداخته و خواست اش رساندن مفهومی واضح در این آثار بوده است. گرافیک، رسانه ای برای حرف های تصویری اوست.

 

گرافیک پرتره

طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی
طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی
طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی
طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی
طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی
طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی
طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی
طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی
طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی
طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی
طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی
طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی
طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی

 

گرافیک لندسکیپ

طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی
طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی
طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی
طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی
طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی طراحی گرافیک از فرشید خیرآبادی